Kvalita dešťové vody a legislativa

I pro vodu používanou pro účely závlahy existuje norma ČSN 75 7143 upravující kvalitativní parametry vody. Dle této normy se k závlaze smí používat voda, která negativně neovlivní zdravotní stav lidí, zvířat, výši výnosů a kvalitu plodin, půdní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a jiných složek životního prostředí. Na kvalitu závlahové vody jsou kladeny různé požadavky v závislosti na klimatických a půdních podmínkách, způsobu závlahy a druhu pěstovaných rostlin.

Pro použití dešťové vody pro závlahu a užitkové účely v rámci domácnosti je nutné se zaměřit zejména na eliminaci / úpravu následujících parametrů:

 • obsah mikroorganismů
 • zabarvení
 • zákal
 • zápach
 • pH
 • obsah kovů
 • obsah nerozpuštěných látek a rozpuštěných látek

Upravenou dešťovou vodu lze použít i ke sprchování. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o vodu používanou pro osobní hygienickou potřebu, musí mít takto použitá voda kvalitu odpovídající vodě pitné – musí kvalitativně vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.

Stavební požadavky, rozvody vody a odpadů

Kromě výše uvedených požadavků na kvalitativní parametry vody je dále nutné dodržet i požadavky plynoucí z dalších norem a zákonů, definující zejména požadavky na :

 • striktní oddělení pitné a dešťové vody
 • doplňování pitné vody do zásobníku dešťové vody je možné jen volným výtokem nad nejvyšší možnou úrovní vody z důvodu ochrany veřejné vodovodní sítě
 • trvalé a jednoznačné označení veškerého potrubí a kohoutků dešťové vody
 • zabezpečení kohoutů odběru dešťové vody před nepovolaným použitím (zejména dětmi)
 • zabezpečení dešťové vody vůči zpětnému vzdutí vody z kanalizace
Kvalita děšťové vody a legislativa