Studniční voda a legislativa

S využitím studní vody je spojená příslušná legislativa. Lidé se občas mylně domnívají, že si na vlastním pozemku mohou vybudovat bez povolení studnu a vodu z ní libovolně používat. Povrchové a podzemní vody ale nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušného pozemku, na němž se vyskytují.

Kromě toho je užívání studny podmíněno její kolaudací podle stavebního zákona. Vlastník studny má také povinnost udržovat studnu v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování osob, majetku a chráněných zájmů, kam zahrnujeme i ochranu kvality podzemních vod.

Kvalita vody a hospodaření vodou týkající se výše uváděné oblasti v současné době řídí zejména:

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. – kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Norma ČSN 75 7143 – Jakost vody pro závlahu
 • Norma ČSN 75 7221 – Kvalita vody – Klasifikace kvality povrchových vod
 • Norma ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody

Klíčovými dokumenty pro použití vody ze studní a vrtů jsou zejména vyhláška č. 252 / 2004 a norma ČSN 75 7143. Níže nabízíme bližší informace k této legislativě.

Kvalita pitné vody – vyhláška č. 252/2004 Sb

Vyhláška č. 252 – 2004 Sb stanovuje povinnost sledovat kvalitu vody a dělat pravidelné rozbory vody. Tato vyhláška se vztahuje na zdroje vody, které jsou využívány k podnikatelským účelům (restaurace, hotely, kanceláře…) nebo jako veřejné zdroje vody.

Pro kvalitu pitné vody jsou klíčové zejména následující parametry:

 • obsah mikroorganismů
 • obsah dusičnanů, dusitanů a dalších dusíkatých látek
 • zápach, zákal, zabarvení
 • obsah kovů (železo, mangan…)
 • celkovou tvrdost vody
 • pH

Vždy je dobré vědět, zda voda neobsahuje látky, které by mohli být jakýmkoliv způsobem škodlivé. I když se voda ve skleničce zdá být čistá, můžou se v ní nacházet látky, které pouhým okem nepostřehnete. Tím, že pijete neotestovanou vodu, se proto vystavujete problémům, které bohužel mnohdy nekončí u průjmu a horečky.

Studniční voda

Voda pro závlahu – norma ČSN 75 7143

Kvalita vody pro účely závlah je poměrně komplikovaná a složitá oblast. Proto celou tuto problematiku upravuje norma ČSN 75 7143 upravující kvalitativní parametry vody. Tato norma rozlišuje velmi detailně kvalitu vody dle finálního typu použití závlahy.

Na kvalitu závlahové vody jsou kladeny různé požadavky v závislosti na klimatických a půdních podmínkách, způsobu závlahy a druhu pěstovaných rostlin:

 • polní plodiny
 • zelenina
 • speciální plodiny
 • sady
 • louky a pastviny
 • lesní kultury
 • okrasné dřeviny
 • květiny
 • travní porosty

Z výše uvedeného plyne, že kvality voda pro závlahu je poměrně komplexní problematikou. Aby bylo možné vodu pro účely závlah použít, je nutné se zaměřit na základní kritérium: pro závlahu použít vodu, která negativně neovlivní zdravotní stav lidí, zvířat, výši výnosů a kvalitu plodin, půdní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a jiných složek životního prostředí.

Pro použití vody pro závlahu a užitkové účely v rámci domácnosti je třeba se zaměřit zejména na eliminaci / úpravu následujících parametrů:

 • obsah mikroorganismů
 • zabarvení, zákal, zápach
 • pH
 • obsah kovů
 • obsah nerozpuštěných látek a rozpuštěných látek
Studniční voda