Studniční voda: dusičnany, železo, chloridy, pesticidy…

Podle statistik voda ve více než 90% studní dlouhodobě neodpovídá hygienickým požadavkům pro studniční vodu, a to nejméně v jednom ukazateli. Nejčastějšími problémy jsou nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa.

Dusičnany / dusitany / amonné ionty

V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často zvýšen vlivem nadměrného používání minerálních hnojiv, únikem odpadních vod z živočišných farem apod. Ke kontaminaci dusičnany či dusitany dochází, pokud je v půdě více dusičnanů (dusitanů), než rostliny mohou využít. Přebytek dusičnanů (dusitanů) je přenášen půdou do zdrojů podzemních vod zavlažováním, dešťovou vodou a tajícím sněhem.

Co může způsobit vysoký obsah dusičnanů a dusitanů?

 • zdravotní problémy
 • technické problémy

Rizika spojená s vysokým obsahem dusičnanů a dusitanů

 • v zažívacím traktu se redukují na toxické dusitany a z těch pak dalšími reakcemi vznikají karcinogenní N-nitroso sloučeniny
 • dále mohou dusičnany či dusitany reagovat v krvi s krevním barvivem za vzniku methemoglobinu, který není schopen přenášet kyslík a vzniká tak riziko vnitřního (za)dušení
 • dusičnany i dusitany zvyšují korozní agresivitu vody vůči kovům

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Amonné ionty (NH4+)

Slouží jako indikátor možného fekálního znečištění podzemní vody – při náhlém a výrazném zvýšení koncentrace spolu s nárůstem koncentrace dusitanů a organických látek signalizuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady.

Železo (Fe) a Mangan (Mn)

Železo a mangan jsou běžnou součástí přírodních vod. Často se vyskytují společně. Obsah železa se může zvyšovat v důsledku koroze potrubí.

Co může způsobit vysoký obsah železa a manganu?

 • ovlivnění senzorické kvality vody – hořká svíravá chuť, žlutavá barva, rezavý sediment, černohnědé zabarvení vody v přítomnosti manganu
 • přítomnost železitých bakterií – tvorba usazenin v potrubí, zvýšené korozivní vlastnosti vody

Rizika

 • poškození mechanických částí rozvodů vody korozí, tvorba kalů a nečistot (pračky, myčky)
 • znečištění povrchů (umyvadla, toalety, bazény, dlažba)

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace
železo

Chloridy (Cl-)

Přirozená součást vod, koncentrace je závislá na geologickém podloží. Pokud je vysoký obsah chloridů spojen s vysokou koncentrací sodíku a vodní zdroj se nachází poblíž komunikace, je zde podezření na kontaminaci vody posypovou solí.

Co způsobují?

 • vysoké koncentrace nepříznivě ovlivňují chuť vody
 • zvyšují korozní schopnost vody

Rizika

 • poškození mechanických částí rozvodů vody korozí
 • nebezpečné především pro nerezové materiály (výměníky, zásobníky TUV, komponenty čerpadel)

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace
chloridy

Barva, zákal, zápach

Zabarvení vody může být způsobeno přítomností barvotvorných organických látek (např. huminových), sloučenin kovů (železo, mangan, měď), barevných částic planktonu či nerozpuštěných látek.

Zákal znamená snížení průhlednosti vody vyvolané přítomností koloidních látek jako je pyl, prach nebo mikroorganismy.

Zápach je způsoben rozpuštěnými plyny ve vodě. Jeho příčiny mohou být různé:

 • hnilobný zápach (příčinou jsou bahenní plyny, často v kopaných povrchových studních)
 • zápach po železe (příčinou je zvýšený obsah železa)
 • zápach po sirovodíku (příčinou zápachu po sirovodíku je přítomnost anaerobních bakterií, které jsou sice zdraví neškodné, ovšem v redukčním prostředí se „živí“ ve vodě přítomnými sírany a redukují je na sirovodík; zápach vody připomínající zkažená vejce je typický pro hlubinné vrty s přítomností železa a manganu)

Voda by měla být bez zákalu, bezbarvá a bez zápachu.

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Pesticidy, herbicidy

Za určitých podmínek mohou aplikované herbicidy a pesticidy kontaminovat zdroje vody. Obecně platí, že k tomu nejčastěji dochází při intenzivních deštích, kdy dochází k jejich splavování nebo při používání téže chemické látky, která se v půdě hůře rozkládá, je perzistentní nebo se v půdě dlouhodobě hromadí její zbytky (rezidua) či jsou vysoce rozpustné ve vodě.

Co způsobují?

 • zdravotní problémy
 • mohou se kumulovat v půdní vrstvě

Rizika

 • kumulace a otravy u necílových organismů
 • mohou způsobit poškození a úhyn rostlin
 • většinu herbicidů lze považovat za nebezpečné látky, které obsahují toxické nebo karcinogenní příměsi

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace
pesticity